תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר האינטרנט פטקליק, המופעל בכתובת vetclick.co.il. האתר יקרא בתנאי שימוש אלו "האתר". השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי שימוש אלו.
כל התנאים בתנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

הפעלת האתר

האתר הינו בבעלות ורפי פתרונות תוכנה בע"מ (להלן: "ורפי"), המפעילה ומנהלת אותו.

השימוש באתר

האתר משמש לצורך ביצוע תשלומי אגרות ורשיונות עבור כלבים, שבעליהם מתגוררים ברשויות שהתקשרו עם האתר לאספקת השירות (רשויות שבהסדר).
לצורך שימוש באתר עליך לקבל קישור לתשלום מהרשות המקומית או לקבל מספר שבב + קוד רשות מקומית ולבצע את תהליך התשלום

במהלך התהליך תצטרך לאמת את תנאי התשלום, לבצע את התשלום באשראי בלבד ולקבל אישור תשלום
בסוף התהליך תקבל אישור תשלום, אישור זה איננו מהווה סיום לפעולת החיסון
כדי להשלים את פעולת החיסון עליך לגשת לרופא פרטי או רופא רשותי ולסיים את התהליך

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ורפי תהיה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ורפי ל לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בורפי או בצדדים שלישיים כלשהם;
  • אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי שימוש אלו;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

תשלומים באתר

האתר מאפשר ביצוע תשלומי חיסון, רישוי ושיבוב כלבים, באמצעות כרטיס אשראי.
לצורך ביצוע תשלום תתבקש למסור פרטים הכוללים כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, ת.ז המשלם, קוד אבטחת הכרטיס (3 ספרות אחרות מאחורי הכרטיס), תוקף הכרטיס ואת פרטי הכלב (כולל מספר שבב) ופרטי בעלי הכלב עבורו משולם הסכום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, של כרטיס האשראי של המשתמש, או של כרטיס אשראי של בעל הכלב, המצוי במחיצתך בעת מסירת הפרטים והמאשר את מסירת הפרטים. פרטים שגויים עלולים למנוע את ביצוע התשלום או לסכל יצירת קשר אתך.

מדיניות ביטולים

מובהר מפורשות כי הואיל והתשלומים המבוצעים באמצעות האתר הינם לאגרת רישוי המחויבת בתשלום על פי דין, ואינם בגדר עיסקה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, השתמ"א – 1981, לא ניתן לבטל תשלום שבוצע באמצעות האתר. במקרים בהם בוצע כפל תשלום, עקב שגגה, תהיה זכאי, בכפוף להוכחת כפל התשלום, להשבת הסכום ששולם באמצעות האתר.