וטקליק - מערכת תשלום ורישוי חיסונים
כניסה למערכת

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר האינטרנט וטקליק, המופעל בכתובת vetclick.co.il. האתר יקרא בתנאי שימוש אלו "האתר". השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי שימוש אלו.
כל התנאים בתנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

הפעלת האתר

האתר הינו בבעלות ורפי פתרונות תוכנה בע"מ (להלן: "ורפי"), המפעילה ומנהלת אותו.

השימוש באתר

אתר וטקליק הינו לשימושם של רופאים וטרינרים מורשים בלבד. האתר משמש לצורך ביצוע תשלומי אגרות ורשיונות עבור כלבים, שבעליהם מתגוררים ברשויות שהתקשרו עם האתר לאספקת השירות (רשויות שבהסדר).
לצורך השימוש באתר, הנך נדרש לבצע רישום לאתר, במסגרתו תתבקש לספק פרטי רישום הכוללים פרטיים אישיים ומספר רישיון וטרינר. מתן פרטים אלו ואמיתותם הינם תנאי לשימוש באתר.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת כניסה לשירות. ורפי תהיה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו באתר לצורך זיהוייך בכניסות נוספות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. ורפי לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא לצורך זיהוייך באתר ואל מול רשויות המדינה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ורפי תהיה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ורפי לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בורפי או בצדדים שלישיים כלשהם;
  • אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי שימוש אלו;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

תשלומים באתר

האתר מאפשר ביצוע תשלומי חיסון, רישוי ושיבוב כלבים, באמצעות כרטיס אשראי.
לצורך ביצוע תשלום תתבקש למסור פרטים הכוללים כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, ת.ז המשלם, קוד אבטחת הכרטיס (3 ספרות אחרות מאחורי הכרטיס), תוקף הכרטיס ואת פרטי הכלב (כולל מספר שבב) ופרטי בעלי הכלב עבורו משולם הסכום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, של כרטיס האשראי של המשתמש, או של כרטיס אשראי של בעל הכלב, המצוי במחיצתך בעת מסירת הפרטים והמאשר את מסירת הפרטים. פרטים שגויים עלולים למנוע את ביצוע התשלום או לסכל יצירת קשר אתך.

מדיניות ביטולים

מובהר מפורשות כי הואיל והתשלומים המבוצעים באמצעות האתר הינם לאגרת רישוי המחויבת בתשלום על פי דין, ואינם בגדר עיסקה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, השתמ"א – 1981, לא ניתן לבטל תשלום שבוצע באמצעות האתר. במקרים בהם בוצע כפל תשלום, עקב שגגה, תהיה זכאי, בכפוף להוכחת כפל התשלום, להשבת הסכום ששולם באמצעות האתר.


הדין הקובע באתר הוא הדין הישראלי
תנאי שימוש | נוסח החוקים | מידע | שאלות | אבטחה | רשימת ערים בהסדר